måndag, november 30, 2009

Kirunas stadsflytt avgörs i Luleå

Gunner Selberg har en intressant annons i senaste Annonsbladet.
Bland annat tar han upp problemet att LKABs huvudkontor ligger i Luleå.Kommunledningens flathet mot LKAB medför att stadsomvandlingen avgörs i Luleå av Luleåbor.

Hur kan det bli så att Luleåbor avgör Kirunas stadsomvandling?

Vi har en kommunledning som hela tiden format sin politik helt efter
vad LKAB ansett vara rätt och fel. Ledningen för LKAB bor i Luleå och
har sina familjer i Luleå och då kan vi inte förvänta oss att de ska
ha något större engagemang för Kirunas utveckling.

Vilka blir konsekvenser?
LKAB:s primära intresse är LKAB och LKAB:s lönsamhet. Ju bättre det
går för Kiruna desto dyrare blir det för LKAB att lösa in de
fastigheter som gruvbrytningen förstör. LKAB har således ett begränsat
intresse av en positiv utveckling i Kiruna.

Men det är ju upprörande, tror du verkligen att det är så?
Självklart, både du och jag skulle förmodligen göra likadant i ett
omvänt läge. Om du har ansvar för ett företag och din karriär och din
lön (bonus) påverkas positivt av en dämpad ekonomisk aktivitet på den
ort där företaget verkar så skulle nog du tänka likadant.

Och detta förstärks av att ledningen bor i Luleå eller?
Ja, absolut, de är bara människor. De påverkas av den sociala
situation de lever. En positiv utveckling på orten där de lever gynnar
den egna familjen medan utvecklingen på en ort 34 mil därifrån blir
oviktig i det sammanhanget.

Det känns som att felet i så fall är att huvudkontoret ligger i Luleå?
Ja, så är det. Om huvudkontoret skulle ligga i Kiruna så skulle de som
fattade besluten ha sina familjer i Kiruna och deras intresse skulle
givetvis sammanfalla med Kirunabornas intresse i större utsträckning
än idag.

Tror du att detta är förklaringen till att LKAB:s uppfattning avviker
så mycket från Kirunabornas uppfattning

Under alla förhållanden så är det en mycket starkt bidragande orsak
till detta.

Tror du att det är samma förklaring som ligger bakom att LKAB brukar
bjuda sina anställda på shoppingresor till Luleå?

Kanske. Det är i alla fall ett tydligt exempel på hur Luleå gynnas på
Kirunas bekostnad. De pumpar pengar ut ur Kiruna och ner till Luleå
där de gynnar handeln, hotellen och ishockeyn.


Men är det rätt att säga att det är LKAB- ledningens fel att
stadsomvandlingen står stilla

Nej, absolut inte. LKAB-ledningen sköter bara sitt jobb och gör det
som är bäst för LKAB. Problemet är att kommunledningen tror att det
sammanfaller med vad som är bäst för Kiruna och det är det inte.

tisdag, november 24, 2009

LKABs enkät

En propagandatidning från det vinstdrivande aktiebolaget LKAB har dykt upp i alla brevlådor i Malmfältet. Största rubriken är ett enkätresultat. Frågan var
Vilken är din generella inställning till LKAB:s beslutade huvudnivåer i Kiruna och Malmberget och stadsomvandlingen som följer?

Törnman totalsågar enkäten i NSD.
Han påpekar mycket riktigt att
- Som frågan ställs kan man aldrig få något annat svar än ja. Vem vill att man ska lägga ned gruvorna, frågan han sig.

Det här är en verkligen manipulativ fråga. Huvudsatsen frågar om de nya huvudnivåerna, stadsomvandlingen är en bisats. I praktiken frågar man
Vilken är din generella inställning till LKAB:s beslutade huvudnivåer i Kiruna och Malmberget?

Jag har några förslag på frågor till LKABs nästa SIFO-undersökning:
1. Ska en kommun och dess innvånare betala merkostnader som förorsakats av ett vinstdrivande aktiebolag?
2. Tycker du att LKAB har behandlat de boende i Malmberget på ett bra sätt?
3. Är det demokratiskt att ett vinstdrivande aktiebolag bestämmer över en stads framtid?
4. Ska ett vinstdrivande aktiebolag själv kontrollera sin miljöpåverkan?

söndag, november 22, 2009

Brev från en LKAB pensionär

Jag fick ett intressant brev av signaturen LKAB pensionär. Nedan kan ni läsa delar av brevet. Hela brevet finns som en PDF-fil.
De fakta han för fram är minst sagt uppseendeväckande om det stämmer, och jag har ingen anledning att betvivla det. Det verkar som att Kommunen anstränger sig för att inte få några pengar från LKAB. Samtidigt som man har problem och måste dra ner på verksmheten. Allt från stora saker som att stänga skolor och förra årets köpstopp, till små vansinniga besparingar som att stänga fotbollsplaner och ta bort julgranar från daghem, m.m.

Statens bolag LKAB:s ekonomiska våldtäckt på Kiruna
Nu när pensioneringen gett mig tid att undersöka och tänka efter, så har en rad uppseendeväckande fakta kommit tilI min kännedom;

Svenska statens bolag LKAB betalar inga bygglovskostnader för de uppskattningsvis minst 30.000 kvm bolaget byggt bara de sista 5 åren, alla övriga privatpersoner och företag betalar fullt ut enligt den av Kiruna kommun fastställda taxan, varför betalar inte LKAB?

Svenska statens bolag LKAB betalar inga anslutningsostnader för vatten & avlopp för de minst 30.OOO kvm bolaget byggt bara de sista 5 åren alla övriga privatpersoner och företag betalar fullt ut enligt den av Kiruna kommun fastställda taxan, varför betalar inte LKAB?

Enligt kommunallagen ska ju alla behandlas lika, såväl statliga som privata bolag och privatpersoner.

Uppskattningsvis handlar det om 3 miljoner kronor i uteblivna intäkter för Kiruna Kommun. För statliga LKAB innebär det bara 0,3 % av den sammanlagda vinsten de sista 10 åren. Naturresursen Järnmalmen LKAB nyttjar har inbringat ca 3.OOO miljoner/30 miljarder i vinst bara de sista 10 åren. Man kan således dra slutsatsen att LKAB har pengar att betala, där råder ingen brist. Vidare är 100 miljoner bara 4 % av den utdelning 2.800 miljoner staten plockat ut enbart i år 2009.

Kiruna Kommun har mycket dålig ekonomi, skolor stängs, skolor städas inte, våra idrottshallar var fina 1970, men nu håller inte ex. simhall och sporthallen någon hög klass. Kiruna kommun sparar av ekonomiska skäl in på en rad områden, Kiruna centrum liknar mer och mer de forna Östeuropa, utflyttningen fortsätter.

Statens bolag LKAB köper tomtmark vid Kiruna sjukhus och spärrar tänkta nybyggen, Kiruna Kommun går miste om intäkter från VA anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och kommunalskatt som de arbetstillfällen byggarbetena ger, samma sak gäller de av statens bolag LKAB stoppade projekten,

2. Sameparlamentet vid sporthallen, byggs det i Kiruna nu? eller i Östersund?, Jokkmokk?

3. Villaområdena vid I22 Vasallen, LKAB köper av statliga Vasallen utanför marknaden.

4. Bostadshus vid Petsamo, hade varit inflyttningsklara nu.

5. Det nu aktuella Terrassen området.

6, De finns säker fler projekt som jag inte känner till.

Statens bolag LKAB har med kraft stoppat mycket bra och lönsamma projekt för Kiruna kommun och dess innevånare. Varför gör inte LKAB då rätt för sig? Det vill säga bygger motsvarande själv eller ser till att projekten kommer tillstånd på annan plats omgående.

Nu har statens bolag LKAB stoppat en hel stads utveckling, de kan inte vara riktigt?

En annan fundering är varför Kiruna Kommun höjer VA avgiften delvis med hänvisning till den nya spillvattenledningen med tillhörande pumpstationen, enligt minerallagen skall alla kostnader gruvbrytningen orsakar betalas av den som nyttjar naturresursen i Kirunas fall LKAB, nu betalar Kiruna Kommuns innevånare och företag kostnader som LKAB ska betala, varför?

Fler exempel, Kiruna Kommun har en dyr Fjärrvärme taxa jämfört andra ommuner i Sverige. Statens bolag LKAB alstrar överskottsvärme i sin produktion som Kiruna Kommun måste betala för att få nyttja i sitt fjärrvärme verk, LKAB har som alternativ att släppa ut överskottsvärmen i luften men ska ändå ha betalt, i Luleå nyttjas SSAB:s övekottsvärme så att fjärrvärmetaxan är bland de lägsta i landet, varför ger inte LKAB överskottsvärmen gratis? Exempelvis 10 miljoner i intäkter från Kiruna kommuns fjärrvärmekunder ger 10 miljoner till att utdela till staten, varför?

I vårt grannland Norge får det bolag som nyttjar en naturresurs betala 0,7 % av omsättningen till den lokala kommunen (ex. gruvan i Kirkenesområdet) skulle LKAB betala 0,7 % av omsättningen till Kiruna Kommun hade vi haft en välmående stad med 50.000 innevånare ett mönstersamhälle som Hjalmar Lundbohm arbetade för, men nu vänder sig nog Hjalmar Lundbohm i graven för dagens verklighet.

Har precis studerat de nya detaljplaneförslaget för området som bland annat omfattar stadshuset, samma visa igen, helstatliga LKAB som har ekonomiska resurser behöver inte betala någon deponiavgift för de hus som ska rivas, alla andra fÖretag i Kiruna Kommun betalar, varför ska den som har möjlighet att betala inte göra det? Är det samma sak med gamla transformatorstationen som nu är riven, har LKAB betalt deponiavgift?


Tack för mig

LKAB pensionär som skäms för mitt gamla företags agerande.

torsdag, november 19, 2009

Möte om Stadsomvandlingen

I dag hölls ett möte om Stadsomvandlingen. Det kallas inte Stadsflytten längre eftersom inget ska flyttas. Stadsrivningen vore en bättre benämning. Nåväl, det var många där. Mer eller mindre fullsatt i Folkets Hus stora sal. Jag har inte haft möjlighet att gå på tidigare möten, så jag vet inte om det var fler än tidigare. Det började med presentationer från alla närvarande. Det jag reagerade mest på är att man nu visar kartor där rasområdena täcker hela staden - även det mesta av Lombolo. Visserligen för 2050 och senare, men med tanke på att raslinjerna nu går 10 år tidigare jämfört med vad som presenterades för några år sedan så verkar det som hela staden är i riskområdet snabbare än vad som sagts tidigare. En annan uppseendeväckande sak var att Lars Törnman sa att hela översiktsplanen måste ses över. Man vet alltså fortfarande ej var den nya staden ska byggas.
Angående att kommunen planerar ge bort planmonopolet för Stadshuset m.m. till våren så sades att ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och LKAB ska upprättas och skrivas under innan detaljplanen ändras. Kort sagt ska man sätta en prislapp på detaljplaneändringen som LKAB får betala. Jag frågade vem som ska göra värderingen, som inte kan vara enkel. Det handlar ju inte bara om hårdvara. Hur ska man t.ex. ersätta de boende i Ullspiran som kommer att få minst fördubblade hyror, om dom hittar någonstans att bo? Svaret från kommunen var att LKAB och Kommunen ska diskutera. Är det inte märkligt att köparen är med och bestämmer priset? Borde man inte säljaren (kommunen) bestämma priset?
Jag frågade även när avtalet kan beskådas. Svaret var att det ska vara klar till ändringen av detaljplanen. Man kan bara hoppas att avtalet visas i god tid innan beslut ska fattas.

onsdag, november 18, 2009

2009 - Malmberget

Bottenlösa sprickor som helt plötsligt öppnar sig i vägen. Katastroffilm? Nej, Malmberget anno 2009.

Det visar sig senare att det antagligen var en gatubrunn som en traktor skadat. Dock finns ingen brist på skador i området som orsakas av gruvbrytning. I artikeln berättas att
Och oro finns bland malmbergarna. Många känner till att Ringvägen har haft svåra problem med sättningar i marken. Här finns en redan känd sprickbildning som orsakat rivningar av tiotalet hus i östra Malmberget. Ringvägen 33, en stor timmerfastighet med fyra lägenheter revs år 2000, då hela källargrunden rämnade av sprickan.
-Det var en jävla sättning i natt. Jag har bott här i 15 år och inte brytt mig förr, men nu känns det obehagligt, säger Peter Nilsson, som berättar att hans akvarium sprack och vattnet strömmade ut, när den stora sättningen skedde i Viris malmkropp och hela marken öppnade sig.
Sten-Ola Nirlen berättar att det finns ännu en djup spricka i Malmberget. Den är belägen vid Gällivarevägen och är cirka 40 cm lång och verkar vara mycket djup.
-Den är hur djup som helst och har uppstått helt nyligen. Den verkar bottenlös. Jag äger en bostadsrätt på Gunillagatan och känner mig livrädd, man pratar bara om villaägarna, men vi bostadsrättsinnehavare och boende i hyreshus har en minst lika besvärlig situation, säger han.

Tidigare har även rapporterats om att Bergmansgatan, en huvudled, måste stängas/dras om. En kommentar påpekar mycket riktigt att
Här visas det tydligt hur det går när man lyfter detalplaner utan att ställa krav om inlösen av fler fastigheter. Nu är det industriområde som malmbergarna bor i och det är tillåtet att göra som man vill från lkab
I en annan artikel om Bergmansgatan sägs att
Både Bergmansgatan och Terassvägen ligger i ett område som LKAB förvärvat och där detaljplanerna har upphört.
Närboende har förgäves protesterat hos Bergsstaten. Men enligt bergmästare Jan-Olof Hedström har Bergsstaten varken tillfrågats eller besvarat någon fråga om godkännande av en avspärrning.
Bergmansgatan utgör inte anvisad mark för gruvdrift, enligt honom.
Det ska bli intressant att se hur Bergmästaren beivrar detta uppenbara lagbrott. Det sätter också stängselrivningen vid Bergmansgatan i ett nytt sken. Är det olagligt att riva ner ett olagligt stängsel?

fredag, november 13, 2009

Det går inte att lita på LKAB

Ett inlägg i dagens Kuriren som förtjänar att återges i sin helhet.
Det går inte att lita på LKAB

Vi är själva lite förvånade över de starka reaktioner från LKAB som vår
debattartikel i Kuriren den 29 oktober skapat. Först skrivs det en lång artikel på företagets hemsida "Angående ersättning till husägare i
Malmberget". Några dagar senare skriver
kommunikationsdirektören Lotta Fogde en
debattartikel i Kuriren "LKAB - en del av
samhället". Dåligt samvete?

I bägge artiklarna beskriver LKAB hur juste och ansvarstagande man är och hur frikostig man varit i sina husaffärer.

Vi kan i alla fall konstatera, liksom vår före detta granne Kurt Nilsson (se Kuriren 30 oktober) och många andra, att köpeskillingen inte på långt när räckte till ett motsvarande hus i Gällivare. Omständigheterna i samhället har inneburit att det är budgivning på varje hus och slutbuden har legat hundratals tusen över vad vi fick. Ett annat hus i Malmberget är av förståeliga skäl inte särskilt lockande.

Vidare skriver LKAB att "över 80 procent av dem som sålde sina hus till LKAB har hittat annat boende". Vi känner många av dessa
människor och vi vet att flera bor i lägenheter man vantrivs i och att man känner sig tvångsförflyttade. De 20 procent vi tillhör som bor kvar vet inte vart vi ska ta vägen när det är dags att utrymma elevhemsområdet. Bakom dessa anonyma procenttal finns även LKAB-anställda som känner sig svikna av sin egen arbetsgivare.

Den kategori malmbergsbor som har det allra värst är de som hamnat precis på gränsen till det allt större stängselomgärdade området runt gropen. De sitter fast i osäljbara hus medan LKAB vägrar diskutera inlösen bara för att det inte råkar finnas malm just under den mark som husen står på.

lKAB måste släppa sin självgoda attityd och tänka om. De kan skriva vad de vill om sin goda vilja, men det är på sina handlingar de bedöms. Tänk på vilka signaler de sänder till kirunaborna med agerandet på elevhems-
området. När LKAB vill ta ett villaområde i anspråk, gå samman och skaffa en bra advokat! Lita inte på LKAB, det straffar sig!

För att återskapa det förtroende som en gång fanns för företaget måste de bygga fler områden av den modell som nu vuxit fram där "vinnarna" finns. Erbjud ersättningshus på lika villkor till före detta fastighetsägare på elevhemsområdet och gå sedan vidare med de fastighetsägare närmast stängslet som vill avyttra. Varför skulle det vara omöjligt? Att det skulle finnas lagar som förhindrar att man tar ett helhetsgrepp är bara trams.

Eftersom vi båda är 50+ har vi har bott och verkat sammanlagt över 100 år i
Malmberget, ungefär lika länge som företaget har bedrivit verksamhet. Vi ser inte problemen ur ett Luleå-perspektiv, vi promenerar på
gatorna i Malmberget och möter andra
drabbade så gott som dagligen. Givetvis vill vi alla att LKAB ska vara framgångsrikt och bedriva verksamhet i 100 år till. Men det får inte ske på bekostnad av vantrivsel på gränsen till desperation hos enskilda människor.

Bengt och Marie-Louise Flyckt Malmberget


Tänkvärd läsning för alla Kirunabor. Det här är framtiden även för Kiruna. Det är dags att inse att LKAB är ett aktiebolag med enda mål att maximera vinsten. Ställer kommunen inga krav kommer billigast tänkbara lösning alltid att användas, oavsett konsekvenserna för innvånarna.