onsdag, april 26, 2006

LKABs miljardvinster

Jag har tidigare skrivit om LKABs vinster och om hur staten avsagt sig allt ansvar för Kirunas rivning. Första kvartalet i år gav återigen en miljardvinst. Det noteras i NSDs artikel att
LKAB hör till de bolag som delar ut mest pengar till ägaren staten. I år uppgår utdelningen till 1,5 miljarder kronor.
Det är om något ett svek av staten, att man tar ut vinsterna från företaget utan att samtidigt ta ansvar för Kirunas rivning. Man borde lämna vinsterna i företaget för fondering inför framtida utgifter. Visserligen kommer staten inte undan sitt ansvar helt. Har inte LKAB några pengar när det behövs om 10-30 år kommer antagligen staten att vara tvungen att gå in med pengar. Men vem tror att några större summor då kan tas ur den löpande budgeten? Det blir nog verkligen minsta möjliga utgifter. Fattighjälp till Kiruna.

lördag, april 22, 2006

Mina synpunkter på översiktsplanen

Synpunkter på Samrådshandling - Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort

Jag anser att samrådshandlingarna är ofullständiga och felaktiga eftersom de viktigaste frågorna ej berörs. Hela processen ledande fram till en ny översiktsplan bör avvakta att klarhet nås på följande tre punkter:

1) Sprickutbredningen beskrivs ofullständigt i sektion 5 av samrådshandlingarna, endast baserat på information från LKAB.
Jag finner det odemokratiskt att ett vinstdrivande aktiebolag, helt utan insyn, bestämmer över rivningen av en stad. Handlingarna är grovt felaktiga när de saknar alternativ vad gäller sprickutbredningens omfattning och tidsplan. Självklart kan LKAB påverka sprickutbredningen.
En oberoende utredning kan presentera tänkbara alternativ och deras kostnad för LKAB, vilket skulle ge ett godtagbart faktaunderlag för en ny översiktsplan. Utan en sådan "cost-benefit" analys är samrådshandlingarna ofullständiga. Visserligen finns ett 0-alternativ beskrivet i sektion 10 av Miljökonsekvensbeskrivningen, innebärande ett omedelbart stopp av gruvbrytningen som får till följd att ingen bebyggelse påverkas, men det är ju totalt otänkbart för de flesta Kirunabor. Mellan extremalternativen ingen brytning och maximal brytning finns ju dock ett helt spektrum av möjligheter som är outredda.
Ett hypotetiskt exempel på vad en oberoende utredning skulle kunna komma fram till är att LKAB kan halvera sprickutbredningshastigheten, men att företagets vinst då skulle halveras.
Sådana fakta måste finnas som grund för att kommunen ska kunna besluta om ändrad översiktsplan, som i förlängningen innebär att invånare kommer att fördrivas från sina hem.

Kommunstyrelsen beslutade 2005-09-05 att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att av Malmfältsgruppen begära en statligt finansierad oberoende utredning av sprickbildningens utveckling och spridning i Kiruna.
Jag anser att eventuella ändringar av översiktsplanen ska invänta resultatet av denna utredning.

2) På sidan 38 nämns angående markdeformation, liksom i förbifarten, att påverkade områden övergår då till industrimark. Samrådshandlingarna är ofullständiga då de saknar beskrivning av hur denna process kommer att gå till. T.ex. saknas svar på frågorna: Vilka kriterier avgör när ett område är påverkat? Vilka krav kommer kommunen att ställa på LKAB för att omvandla ett påverkat område till industrimark?

3) En annan grundläggande brist i samrådshandlingarna är den totala avsaknaden av ekonomiska kalkyler. Markanvändningen kan inte frikopplas från finansieringsfrågor eftersom kommunen kommer att få enorma utgifter till följd av markanvändningen enligt en ny översiktsplan. Det vore oansvarigt av kommunen att besluta om en översiktsplan som är underfinansierad. Vad kommer de olika alternativen att kosta? Vem ska betala? Om man räknar med extern finansiering, vilka garantier finns, för vilka belopp?

Kiruna, 2006-03-09


Mats Holmström
Teknologie doktor