söndag, juni 21, 2009

Detaljplan: Bolagsområdet, Gruvstadsparken

Hej igen, efter ett längre uppehåll. Jag skrev i en kommentar att
Jag hoppas att den [bloggen] inte dött. Den har nog varit i vinteride. Roligt att någon saknar den.Men nu händer så mycket tokigheter i Kiruna och Malmberget på sistone att jag ska försöka skriva lite mer framöver. Brist på ämnen är det i alla fall inte (tyvärr).


En aktuell sak är att ett Detalplaneförslag för Bolagsområdet, Gruvstadsparken nu finns. Det består av dokumenten Plankarta och Programhandling.
Vill man tycka till om denna gäller det att vara snabb. Sista dag för synpunkter är onsdag 24 juni.

Jag har tidigare skrivit om hur Kommunen skänker bort allt till LKAB och Mina tidigare synpunkter på översiktsplanen, samt Vad jag tycker om Gruvstadsparkerna.

Angående det nu aktuella Detalplaneförslaget har jag skickat in nedanstående synpunkter.

Kiruna kommun Miljö- och byggnämnden
Samhällsbyggnadskontoret, 981 85 Kiruna

Synpunkter på Detaljplan för BOLAGSOMRÅDET Gruvstadspark

Jag finner Detaljplanen helt oacceptabel eftersom den avser att skänka bort kommuninnevånarnas gemensamma egendom, en del av vår stad, utan ersättning. Man avser att helt utan krav överge det enda maktmedel som kommunen har gentemot gruvverksamhet, nämligen detaljplanemonopolet. Kommunen borde istället kräva skriftliga garantier från LKAB innan någon planändring sker - garantier att företaget ersätter alla merkostnader som Kommunen och dess invånare haft, har och får p.g.a. gruvbrytningen. Ett kontrakt där gruvbolaget garanterar att man kommer att gå utöver Minerallagens minimikrav, för att hålla kommunen och dess invånare skadefria från gruvbrytningens konsekvenser. Den föreliggande planen bäddar för en Malmbergssituation där en redan fattig kommun får enorma merkostnader. Där enskilda fastighetsägare blir fångar i sina osäljbara hem, där dom inte kan sova, tills LKAB köper ut dom till skampriser - där de på egen hand tvingas föra rättsliga processer mot gruvföretaget utan stöd från samhället. Detaljplaneförslaget måste förkastas eftersom det bäddar för en upprepning av situationen i Malmberget, med en grop som äter upp samhället.

Förutom dessa övergripande synpunkter har jag följande övriga kommentarer till Detaljplanen:
1) Var finns ersättningsbostäder för de bostäder som kommer att försvinna? Kommer gruvbolaget ersätta hyresgäster som får sin hyra fördubblad (om de alls kan hitta en ny lägenhet)? Detta är en merkostnad för hyresgästerna som LKAB borde betala. Enklast genom att förbinda sig att uppföra nya lägenheter med samma hyra som tidigare betalats.
2) Sprickutbredningens hastighet är ofullständigt beskriven i planen, trots att det är den fundamentala parametern i hela frågeställningen. Den enda figur som finns, en amatörmässig bild på sidan 27, är baserad på en två år gammal prognos som dessutom har ett fel på 10 år jämfört med prognosen från 2003. Jag finner det dessutom helt oacceptabelt att informationskällan är ett vinstdrivande aktiebolag som har egenintressen i frågan.
3) En del av planen verkar vara ett nordligt utlopp från Luossajärvi. Miljökonsekvenserna av detta är oöverskådliga i form av giftspridning från bottensediment, ökad dammängd över staden, m.m.
4) En fundamental brist i Detaljplanen är den totala avsaknaden av ekonomiska kalkyler. Markanvändningen kan inte frikopplas från finansieringsfrågor eftersom kommunen kommer att få enorma extrautgifter till följd av markanvändningen enligt den föreslagna detaljplanen. Det vore grovt oansvarigt av kommunen att besluta om en plan som är underfinansierad. Vad kommer den att kosta? Vem ska betala?


Kiruna, 2009-06-20
Mats Holmström
Teknologie doktor